UBYTOVACÍ ŘÁD REKREAČNÍ CHATY č. p. 65 ve VELKÉ ÚPĚ

Ubytovatel:
PROAGRO Nymburk a.s., Poděbradská 2026, 288 72 Nymburk tel. 325 511 650, fax 325 514 659, e-mail: sedlmajerova@proagro-as.cz, www.proagro-as.cz

Ubytovací řád je smlouvou o ubytování, kterou vznikne hostovi právo na přechodné ubytování na dohodnutou dobu v rekreační chatě společnosti PROAGRO Nymburk a.s., ve Velké Úpě č. p. 65.

Rekreační chata č. p. 65 ve Velké Úpě se nachází v oblasti Krkonošského národního parku. Je třeba dodržovat všechna stanovená omezení, zákazy a pokyny platící pro tuto oblast. Správcem chaty je pan Tomáš Ledvinka, který bydlí na chatě „Starý mlýn“ č. p. 240 (naproti autobusové zastávce Velká Úpa – Barrandov) mobil 603 875 432.

Host má právo užívat prostory, které mu byly vyhrazeny k ubytování, užívat společné prostory chaty a používat služeb souvisejících s ubytováním.

Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

Host je povinen užívat řádně prostory vyhrazené pro jeho ubytování, bez souhlasu ubytovatele nesmí v těchto prostorech provádět žádné změny.

Od ubytovatele obdrží host platný rekreační poukaz. Řádně vyplněný poukaz spolu s kopií dokladu o zaplacení odevzdá host při příjezdu správci chaty. Na požádání se host prokáže správci průkazem totožnosti. Správce zapíše hosta do knihy ubytovaných a hostu předá přidělený pokoj s příslušenstvím (klíče od pokoje, skříňky s nádobím a lůžkoviny).

Pokoj je možno při příjezdu přebrat od správce chaty od 15.00 do 17.00 hodin, pokud si host v dostatečném časovém předstihu nedomluví telefonicky se správcem čas jiný. Při odjezdu musí host vyklidit pokoj do 11.00 hodin.

Počet rekreantů je kapacitně omezen, přistýlka je možná jen pro 2 rekreanty na celou chatu. Přistýlkou se rozumí matrace s lůžkovinami umístěná na podlaze na některém z pokojů. Cena přistýlky je stejná jako u standardního lůžka.

Požádá-li host o prodloužení ubytování a ubytovatel má možnost mu vyhovět, může mu nabídnout i jiný pokoj, než ve kterém byl původně ubytován.

V celém objektu je zakázáno chodit ve venkovní obuvi. Je nutné se přezouvat v místnosti k tomu určené do přezůvek.

V celém objektu je zákaz pobytu zvířat.

V době od 22 hodin do 7 hodin host dodržuje noční klid. Návštěvy nejsou dovoleny.

Komunální odpad host odkládá pouze do odpadkových košů na pokoji a v kuchyňce, odpadkové koše vynáší do popelnic umístěných u objektu ČOV. Z důvodu snížení množství komunálního odpadu host provádí třídění odpadu na PET lahve /sešlápnuté, slisované/, papír a sklo. Tento odpad odkládá do místnosti pro úklid vedle kuchyňky.

Host nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně, tj. holicích strojků, masážních strojků, vysoušečů vlasů a podobně. Host může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům a podobně.

V chatě je zakázáno pokládat jakékoli věci na akumulační kamna a elektrické lampičky. Je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat do elektrických zařízení nebo jimi manipulovat jiným než odvyklým a bezpečným způsobem nebo jinak než v souladu s platnými předpisy. V celém objektu chaty je přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Host je povinen dodržovat v předsíni vyvěšený protipožární řád.

Zařízení a vybavení kuchyňky slouží hostům k přípravě stravy. Je třeba s ním zacházet šetrně, dodržovat veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy a udržovat v kuchyni pořádek. Užité spotřebiče a vybavení kuchyně budou po použití řádně vypnuty a vyčištěny, nádobí čistě umyto, utřeno a uklizeno.

Host si během pobytu pokoj sám uklízí a udržuje pořádek v ostatních prostorách chaty.

Po ukončení pobytu host pokoj řádně uklidí, vysvleče lůžkoviny, vynese odpadky, umyje nádobí. Uklizený pokoj, skřínku s nádobím a lůžkoviny v daném počtu předá správci chaty.

Každý rekreant je povinen chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, zdraví, životním prostředí. Ten, kdo způsobí škodu porušením právní povinnosti včetně těch, které jsou stanoveny v tomto ubytovacím řádu, odpovídá za ni, je ji povinen uhradit a nahlásit správci chaty. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1000,- Kč.V zimním období host dbá opatrnosti při pohybu v okolí budovy chaty z důvodu nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí.

Pro všechny hosty platí zákaz vjezdu vozidel k chatě. Vozidla host zaparkuje na vyhrazeném parkovišti u lávky přes řeku vždy co nejblíže k vedle stojícímu vozidlu, aby se na parkovišti vešla vozidla ostatních hostů. Při frézování parkoviště v zimním období jsou majitelé aut, ubytovaní v chatě, povinni respektovat pokyny správce k přeparkování vozidel.

V zimním období ubytovatel nezajišťuje prohrnutí cesty od lávky k chatě, ani úklid sněhu před chatou.

V případě závažného porušení ubytovacího řádu nebo jiných obecně závazných právních předpisů si provozovatel zařízení vyhrazuje právo hosta okamžitě a bez náhrady vyloučit.

Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s patným ceníkem ubytovatele. Po rezervaci ubytování ubytovatel vystaví hostovi platný poukaz s uvedením ceny za ubytování, datem splatnosti poukazu a stornovacími podmínkami. Poukaz musí být uhrazen do data splatnosti. V případě jeho neuhrazení má právo ubytovatel odstoupit od smlouvy a pobyt zrušit.

Písemné stížnosti přijímá ubytovatel na e-mailové adrese sedlmajerova@proagro-as.cz a na adrese sídla ubytovatele: Poděbradská 2026, 288 72 Nymburk


Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1. 12. 2018